Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Scânteiești pentru perioada 2022-2027

Obiectivul prezenței strategii de dezvoltare este analiza condițiilor actuale, stabilirea punctelor tari și a punctelor slabe, elaborarea ideilor și identificarea măsurilor pentru îmbunătățirea condițiilor existente. Strategia de dezvoltare locală cuprinde perioada de referință aferentă programării fondurilor structurale și de coeziune, respectiv 2021-2027. În procesul de elaborare a documentului se va ține cont atât de prevederile documentelor propuse la nivel european, cât și de specificul local al comunei Scânteiești. Consultantul s-a asigurat că documentul propus este în conformitate cu un proces de planificare locală care să asigure coerența politicilor de dezvoltare. Strategia de dezvoltare este elaborată în conformitate cu propunerea Comisiei Europene pentru perioada 2021-2027, care prezintă conținutul esențial al unei strategii de dezvoltare locală. Strategia de dezvoltare locală are valoare fundamentală pentru dezvoltarea comunei. Strategia de dezvoltare locală oferă cadrul pentru dezvoltarea economică și socială a zonei de funcționare a parteneriatelor public-private. Are ca scop o mai bună utilizare a resurselor, integrarea activităților locale, bazându-se pe identități comune și o viziune comună pentru zonă. Aceasta poate include de asemenea proiecte bazate de nevoile actorilor locali. Strategia de Dezvoltare Locală este elaborată cu participarea partenerilor locali reprezentând instituții publice, mediul de afaceri local și sectorul civil.

  • Înființare perdele forestiere de protecție

Descriere: Înființare perdele forestiere de protecție în zonele expuseriscurilor sau afectate, împădurire.
Oportunitate: Datorită poziției sale fizico-geografice și condițiilor climatice existente comuna Scânteiești este expusă riscului de producere a calamităților naturale, cum ar fi inundații, secete sau înzăpeziri. Ca urmare a acestor evenimente deseori se deteriorează sau se distruge infrastructura locală, sunt afectate plantațiile agricole, sunt grav prejudiciate gospodăriile locuitorilor comunei.

Întreprinderea de măsuri pentru protejarea localității de calamități naturale are ca scop diminuarea consecințelor negative produse și contribuirea la un mediu sigur pentru locuit. Crearea unui mediu sigur și protejat de impactul negativ al calamităților naturale poate spori atractivitatea comunei Scânteiești atât pentrulocuitori cât și pentru investitori.

Obiective:
-Reducerea efectelor negative ca urmare a calamităților naturale.
-Diminuarea prejudiciului cauzat de către aceste calamități infrastructurii comunei și populației acesteia.
-Refacerea și îmbunătățirea calității solului; Refacerea și îmbunătățirea echilibrului hidrologic;
-Protecția solului, căilor de comunicații, a localitățilorAsigurarea standardelor de sănătate a populației Îmbunătățirea aspectului peisagistic

Surse de finanțare propuse: Programul Național de Relansare și Reziliență (PNRR)
Activități principale:
-Elaborarea studii tehnice și pedologice
-Lucrări de pregătire a terenurilor
-Lucrări de instalare a plantațiilor Lucrări de îngrijire a plantațiilor (completări lipsuri)
-Lucrări de combaterea dăunătorilor Lucrări de control anual al regenerărilor

Perioada de implementare: 2021-2027

 

  • Energie regenerabilă și eficiență energetică

 

Descriere: Energie regenerabilă și eficiență energetică în cadrul școlilor, cămin cultural, sediul primăriei Scânteiești.
Oportunitate: Înființarea acestui proiect va permite reducerea semnificativă a costurilor de încălzire a locuințelor și a apei menajere, respectiv protejarea resurselor naturale și a mediului.

Obiective: Conservarea energiei și realizarea dezvoltării economice și sociale, cu un spor minim al consumului total de energie
Surse de finanțare propuse: Programul Național de Relansare și Reziliență (PNRR)
Activități principale:
-Realizarea studiului de fezabilitate
-Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea începerii proiectului Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
-Contractarea proiectului Organizarea licitațiilor Monitorizarea, evaluare, control Auditul proiectului

Perioada de implementare: 2021-2027

 

  • Combaterea eroziunii solului și consolidarea taluzurilor

 

Descriere: Lucrări de combaterea a eroziunii solului și consolidareataluzurilor
Oportunitate: Comuna Scânteiești este expusă riscului de producere a calamităților naturale, cum ar fi inundații, secete sau înzăpezirii datorit condițiilor climatice și poziției sale fizico-geografice. Ca urmare a acestor evenimente deseori se deteriorează sau se distruge infrastructura locală, sunt afectate plantațiile agricole,sunt grav prejudiciate gospodăriile locuitorilor comunei. Întreprinderea de măsuri pentru protejarea localității de calamități naturale are ca scop diminuarea consecințelor negative produse și contribuirea la un mediu sigur pentru locuit. Crearea unui mediu sigur și protejat de impactul negativ al calamităților naturale poate spori atractivitatea comunei Scânteiești atât pentrulocuitori cât și pentru investitori.

Obiective:
-Refacerea și îmbunătățirea echilibrului hidrologic Evitarea alunecărilor de teren
-Desfășurarea traficului în condiții de siguranță și transport

Surse de finanțare propuse: Programul Național de Relansare și Reziliență (PNRR)
Perioada de implementare: 2021-2027

 

  • Înființare platforme de depozitare a gunoiului de grajd

 

Descriere: Înființare platforme de depozitare a gunoiului de grajd unde locuitorii și operatorii economici ar putea depozita gunoiul degrajd fără a polua mediul înconjurător.
Oportunitate: Principiile de dezvoltare locală și dezvoltare națională, declarate la nivel european acordă o mare importanță dezvoltării sustenabile, micșorării impactului activităților umane asupra naturii. Una din prioritățile Cadrului național strategic rural pentru perioada 2014- 2030 este asigurarea echilibrului ecologic durabil pe teren lung al spațiului rural, prin investiții publice, public privatesau private în lucrări de infrastructură de protecție și echipare a teritoriului (sisteme de irigații, sisteme hidra-ameliorative de protecție, perdele de protecție, împădurirea terenurilor degradate și defrișate, sporirea gradului de acoperire verde a terenului etc.) Conform datelor care apar în chestionarele completate de populația comunei, în comună există problema poluării cu deșeuri agricole, fapt care afectează bunăstarea ecologică a comunei.

Obiective:
-Ameliorarea situației ecologice generale în comuna Scânteiești Reducerea riscului de poluare a mediului.
-Conservarea biodiversității.
-Reducerea deversării de nutrienți în corpurile de apă.
-Promovarea unei schimbări de comportament al populației.
-Testarea și demonstrarea de bune practici agricole;
-Întreprinderea de acțiuni vizând instruirea, informarea și conștientizarea publică a factorilor de decizie, a instituțiilor implicate în monitorizarea și reducerea poluării cu nutrienți, afermierilor și populației rurale.

Surse de finanțare propuse: Programul Național de Relansare și Reziliență (PNRR)

Activități principale:
-Studii tehnice
-Măsurători cadastrale Elaborarea studiu geologic
-Construcția de facilități de colectare și management al gunoiuluide grajd la nivel comunal și la nivel de gospodărie
-Achiziționarea echipamentelor pentru managementul gunoiului de grajd, mașina de împrăștiat gunoi de grajd
-Lucrări pentru reabilitarea vechilor acumulări neautorizate de deșeuri organice

Perioada de implementare: 2021-2027

(vezi toate proiectele in document)

Sari la conținut